ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 เพิ่มเติม
5. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (เพิ่มเติม)
ระดับจังหวัด
   Update : 20/11/2558
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ