ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 ระบบควบคุมโรค
G19I82 ร้อยละของช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนที่เป็นเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด
ระดับจังหวัด
   Update : 10/02/2558
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ