ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 ระบบควบคุมโรค
G19I81.2 ร้อยละของชุมชนต่างด้าวได้รับการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการป้องกันควบคุมโรคและมีการพัฒนา อสม.ต./อสต.
ระดับจังหวัด
   Update : 21/04/2558
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ