ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 ระบบควบคุมโรค
G19I81.1 ร้อยละของชุมชนต่างด้าวได้รับการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการป้องกันควบคุมโรคและมีการพัฒนา อสม.ต./อสต.
ระดับจังหวัด
   Update : 10/02/2558
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ