ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 ระบบควบคุมโรค
G19I80 ร้อยละของอำเภอชายแดนดำเนินการพัฒนาสาธารณสุขชายแดนและช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศได้ตามกรอบ IHR 2005
ระดับจังหวัด
   Update : 18/05/2558
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ