ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 กลุ่มวัยทำงาน (15-59 ปี)
G18I78 จำนวนสถานที่ทำงาน/สถานประกอบการได้รับข้อมูล/เข้าถึงการดำเนินงานสถานที่ทำงาน / สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
ระดับจังหวัด
   Update : 14/12/2558
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ