ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
G18I77 ร้อยละของมูลฝอยติดเชื้อ ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทุกแห่ง มีการกำจัดมีระบบควบคุม กำกับ การเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกต้อง
ระดับจังหวัด
   Update : 05/02/2558
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ