ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
G18I76 เขตและจังหวัดมีระบบฐานข้อมูล สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ระดับจังหวัด
   Update : 14/12/2558
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ