ระดับจังหวัด กลุ่มตัวชี้วัด | | แสดงระดับอำเภอ || แสดงระดับหน่วยงาน ||view Chart
หมายเหตุ ข้อมูล KPI ที่แสดงในตาราง (พื้นหลังสีฟ้า) เป็นข้อมูลที่ได้จากการประมวลผล 43 แฟ้ม ของหน่วยบริการ โดยตรง
ส่วนข้อมูล KPI อื่นๆ เป็นข้อมูลที่ได้จากการกรอกข้อมูลโดยผู้รับผิดชอบ KPI
กลุ่มเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) / สตรี
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv
  G1I1.6 อัตราส่วนมารดาตาย (ไม่เกิน 15/แสนการเกิดมีชีพ)
100.00  
4,581.00  
1.00  
0.02  
11/02/2558
  G5I14 ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสมวัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)
0.00  
19,258.00  
17,272.00  
89.69  
20/11/2558
  G5I17 MCH Board ระดับจังหวัด มีกลไกในการเฝ้าระวังและแก้ปัญหาสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก (ร้อยละ 80)
100.00  
25.00  
25.00  
100.00  
11/02/2558
  G5I18 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์ (ร้อยละ 60)
0.00  
16,593.00  
11,442.00  
69.00  
20/11/2558
  G5I23 เด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่ (ร้อยละ 50)
0.00  
17,256.00  
15,769.00  
91.38  
20/11/2558
  G11I59 ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ (ร้อยละ 70)
70.00  
900.00  
678.00  
75.33  
11/02/2558
กลุ่มเด็กวัยเรียน (5-15 ปี)
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv
  G1I1.4 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี (ไม่เกิน 6.5/แสนประชากร)
0.00  
356,888.00  
17.00  
4.76  
20/11/2558
  G5I16 ร้อยละของเด็กนักเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน (ไม่เกินร้อยละ 10)
0.00  
28,516.00  
2,376.00  
8.33  
20/11/2558
  G5I24.1 นักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจวัดสายตาร้อยละ 80
80.00  
19,881.00  
19,403.00  
97.60  
05/02/2558
  G5I24.2 นักเรียนชั้น ป.1 ที่มีสายตาผิดปกติได้รับการช่วยเหลือ/แก้ไข/ส่งต่อไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
100.00  
71.00  
71.00  
100.00  
05/02/2558
  G5I24.3 นักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจการได้ยิน ร้อยละ 80
100.00  
19,881.00  
19,651.00  
98.84  
21/04/2558
  G5I24.3 นักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจการได้ยิน ร้อยละ 80
100.00  
19,881.00  
19,651.00  
98.84  
21/04/2558
  G5I24.4 นักเรียนชั้น ป.1 ที่มีการได้ยินผิดปกติได้รับการช่วยเหลือ/แก้ไข/ส่งต่อ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
100.00  
0.00  
0.00  
0.00  
05/02/2558
  G5I25.1 ร้อยละของโรงเรียนในความรับผิดชอบดําเนินการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก (ร้อยละ 50)
100.00  
1,124.00  
1,098.00  
97.68  
04/09/2558
  G5I25.2 ร้อยละ นร. ป.1 และ ป.6 ได้รับบริการทันตกรรมป้องกันและรักษาตามความจําเป็น (ร้อยละ 100)
100.00  
42,453.00  
42,453.00  
100.00  
04/09/2558
  G5I26 ร้อยละของเด็กนักเรียน 6-14 ปี มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน (ร้อยละ 70)
0.00  
97,632.00  
58,083.00  
59.49  
20/11/2558
  G11I60 ร้อยละโรงเรียนที่ดำเนินกิจกรรมผ่านเกณฑ์ KPI ระดับจังหวัดทุกด้าน (ร้อยละ 40)
100.00  
1,221.00  
1,216.00  
99.59  
05/02/2558
กลุ่มเด็กวัยรุ่น / นักศึกษา (15-21 ปี)
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv
  G1I2.5 ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี (ไม่เกินร้อยละ 10)
0.00  
1,952.00  
285.00  
14.60  
20/11/2558
  G5I12.1 ร้อยละในสถานศึกษาไม่พบการกระทำผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 90)
100.00  
73.00  
73.00  
100.00  
12/02/2558
  G5I12.2 ร้อยละนอกสถานศึกษาไม่พบการกระทำผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 50)
0.00  
283.00  
242.00  
85.51  
12/02/2558
  G5I13 ร้อยละของผู้สูบบุหรี ในวัยรุ่นอายุ 15 - 18 ปี (ไม่เกินร้อยละ 10)
100.00  
110,339.00  
10,115.00  
9.17  
26/12/2559
  G5I27 ร้อยละของเด็กและเยาวชนอายุ 15-24 ปีที่มีการป้องกันตนเองโดยใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธุ์ครั้งล่าสุด (ร้อยละ 58)
68.70  
68.00  
73.90  
73.90  
18/05/2558
  G5I28 ร้อยละของโรงเรียนที่มีการสอนเพศศึกษา/พฤติกรรมเสี่ยงในโรงเรียนตามเกณฑ์ (ร้อยละ 20)
45.50  
25.00  
25.00  
100.00  
12/02/2558
กลุ่มวัยทำงาน (15-59 ปี)
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv
  G1I1.2 อัตราตายด้วยอุบัติเหตุทางถนน (ไม่เกิน 16.07/แสนประชากร)
0.00  
1,563,168.00  
262.00  
16.76  
20/11/2558
  G1I1.3 อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (ลดลงร้อยละ 10)
0.00  
1,563,168.00  
316.00  
20.22  
20/11/2558
  G2I4 ร้อยละตำบลเป้าหมายมีการจัดการด้านสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด (ระดับดีขึ้นไป) (ร้อยละ 70)
100.00  
168.00  
141.00  
83.93  
12/02/2558
  G5I22 ร้อยละของคลินิก NCD คุณภาพ (ร้อยละ 70)
100.00  
26.00  
26.00  
100.00  
30/03/2558
  G5I29 ความชุกของภาวะอ้วน (BMI>=25) และหรือภาวะอ้วนลงพุง (ชาย>=90 ซม. หญิง=80 ซม. (ไม่เกินร้อยละ 15)
0.00  
616,594.00  
79,496.00  
12.89  
20/11/2558
  G8I44 ร้อยละของผู้ที ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) และมีความเสียงสูงมากฯ (ร้อยละ 50)
100.00  
1,227.00  
1,099.00  
89.57  
18/03/2558
  G8I49 เขตสุขภาพ ที่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ ตั้งแต่ร้อยละ 40 ขึ้นไปในปีงบประมาณ 2557 ให้เพิ่มเป้าหมายร้อยละ 5 จากเดิม (ร้อยละ 45)
0.00  
81,254.00  
15,752.00  
19.39  
20/11/2558
  G8I50 เขตสุขภาพ ที่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปในปีงบประมาณ 2557 ให้เพิ่มเป้าหมายร้อยละ 5 จากเดิม (ร้อยละ 55)
0.00  
124,026.00  
28,534.00  
23.01  
20/11/2558
  G12I61.1 ร้อยละของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนที่รับรักษาในโรงพยาบาลระดับ A มากกว่าร้อยละ 98
0.00  
1,378.00  
1,361.00  
98.77  
//543
  G12I61.2 ร้อยละของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนที่รับรักษาในโรงพยาบาลระดับ S มากกว่าร้อยละ 99
0.00  
34.00  
33.00  
97.06  
//543
  G18I78 ร้อยละของสถานที่ทำงาน/สถานประกอบการได้รับข้อมูล/เข้าถึงการดำเนินงานสถานที่ทำงาน / สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข (ร้อยละ 50)
100.00  
44.00  
37.00  
84.09  
14/12/2558
กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และผู้พิการ
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv
  G8I41 ร้อยละของผู้พิการทางการเคลื่อนไหว(ขาขาด)ได้รับบริการครบถ้วน (ร้อยละ 90)
0.00  
621.00  
621.00  
100.00  
11/02/2558
  G8I42 ร้อยละของสถานบริการมีการปรับสภาพแวดล้อม มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการ/ ผู้สูงอายุเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (ร้อยละ 100)
0.00  
25.00  
25.00  
100.00  
12/02/2558
  G8I46 ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ (ร้อยละ 60)
100.00  
205,698.00  
196,984.00  
95.76  
14/12/2558
  G8I46 ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ (ร้อยละ 60)
100.00  
205,698.00  
196,984.00  
95.76  
14/12/2558
  G8I47 ร้อยละของจังหวัดในเขตบริการสุขภาพมีการดำเนินงานในการบูรณาการระบบดูแลสุขภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหว/ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่พ้นระยะวิกฤติผ่านเกณฑ์ระดับ 3 (ร้อยละ 80)
100.00  
28,880.00  
28,880.00  
100.00  
22/04/2558
  G8I48 ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชน รพศ. รพท. มีระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ ครบวงจร (น้ำเงิน) (ร้อยละ 30)
95.00  
25.00  
9.00  
36.00  
14/12/2558
  G8I48 ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชน รพศ. รพท. มีระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ ครบวงจร (น้ำเงิน) (ร้อยละ 30)
100.00  
25.00  
9.00  
36.00  
14/12/2558
ระบบบริการปฐมภูมิ
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv
  G8I54 สัดส่วนผู้ป่วยนอก DM/HT ของ ศสม.และ รพสต. เทียบกับ รพ.แม่ข่ายและมีผลการควบคุม DM/HT ดีขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10)
0.00  
281,660.00  
184,205.00  
65.40  
18/03/2558
  G8I55 ร้อยละ ศสม./รพสต.ที่มี Out Reach Service โดยแพทย์ออกไปบริการเวชศาสตร์ชุมชน (ร้อยละ 80)
100.00  
332.00  
243.00  
73.19  
09/12/2558
  G11I58 ร้อยละของอำเภอที มี District Health System (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
0.00  
25.00  
25.00  
100.00  
12/02/2558
ระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv
  G3I7 โรงพยาบาลของรัฐผ่านการรับรองคุณภาพและมามาตรฐาน (HA) ขั้น 3 (ร้อยละ 100)
100.00  
26.00  
15.00  
53.85  
11/09/2559
  G6I32.2 รพท. (S) มีค่า CMI ไม่น้อยกว่า 1.2
100.00  
1.00  
0.00  
0.00  
21/12/2558
  G6I32.5 รพช.(F1 - F3) มีค่า CMI ไม่น้อยกว่า 0.6
100.00  
20.00  
6.00  
30.00  
21/12/2558
  G8I53 ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตบริการลดลง (เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา) (ร้อยละ 50)
100.00  
254.00  
53.00  
20.87  
//543
ระบบควบคุมโรค
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv
  G5I30 ร้อยละของอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) (ร้อยละ 80)
100.00  
25.00  
25.00  
100.00  
10/02/2558
  G5I31 ร้อยละของ SRRT ระดับอำเเภอสอบสวนและควบคุมโรคในโรคและกลุ่มอาการที่ มีความสาคัญสูงระดับประเทศ (ร้อยละ 60)
96.00  
25.00  
25.00  
100.00  
18/05/2558
  G19I80 ร้อยละของอำเภอชายแดนดำเนินการพัฒนาสาธารณสุขชายแดนและช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศได้ตามกรอบ IHR 2006 (ร้อยละ 60)
100.00  
10.00  
10.00  
100.00  
18/05/2558
  G19I81.1 ชุมชนต่างด้าวได้รับการจัดทําฐานข้อมูลเพื่อการป้องกันควบคุมโรค (ร้อยละ 70)
0.00  
10.00  
10.00  
100.00  
10/02/2558
  G19I81.2 การพัฒนา อสต. (ร้อยละ 70)
0.00  
250.00  
0.00  
0.00  
21/04/2558
  G19I82 ร้อยละของช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนที่เป็นเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด (ร้อยละ 70)
100.00  
2.00  
0.00  
0.00  
10/02/2558
ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคฯ
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv
  G7I38 ระดับความสำเร็จของการจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัด (ระดับ 1 - 5)
100.00  
5.00  
5.00  
100.00  
13/02/2558
  G7I39 ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารมีคุณภาพมีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด (ร้อยละ 90)
100.00  
116.00  
115.00  
99.14  
13/02/2558
  G7I40 ร้อยละของชิ้นการโฆษณาด้านสุขภาพผิดกฎหมายซึ่งเฝ่าระวังจากสื่อวิทยุกระจายเสียง หรือสื่ออื่นในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับการจัดการ (ร้อยละ 100)
100.00  
25.00  
25.00  
100.00  
12/02/2558
การป้องกันและบำบัดยาเสพติด
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv
  G8I51 ร้อยละการหยุดเสพของผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสุขภาพ (Remission Rate) (ร้อยละ 50)
100.00  
57.00  
55.00  
96.49  
06/10/2558
  G8I52 ร้อยละของผู้คงอยู่ขณะบำบัดรักษา(Retention Rate) (ร้อยละ 70)
100.00  
151.00  
135.00  
89.40  
05/10/2558
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv
  G18I74 อนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) ทุกจังหวัด ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที ที่ กำหนด
100.00  
1.00  
1.00  
100.00  
14/12/2558
  G18I74 อนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) ทุกจังหวัด ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที ที่ กำหนด
100.00  
1.00  
1.00  
100.00  
14/12/2558
  G18I75 ร้อยละของเทศบาลทุกระดับมีระบบบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน (ร้อยละ 50 ของเทศบาลทุกระดับในจังหวัด)
100.00  
59.00  
33.00  
55.93  
14/12/2558
  G18I76 เขตและจังหวัดมีระบบฐานข้อมูล สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ทุกแห่ง)
100.00  
25.00  
25.00  
100.00  
14/12/2558
  G18I77 ร้อยละของมูลฝอยติดเชื้อ ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทุกแห่ง มีการกำจัดมีระบบควบคุม กำกับ การเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกต้อง (ร้อยละ 100)
100.00  
26.00  
21.00  
84.00  
05/02/2558
พัฒนาบุคลากร
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv
  G14I63 จังหวัดมีแผนพัฒนาบุคลากรอย่างมืออาชีพ (ทุกจังหวัด ระดับ 3 ขึ้นไป)
100.00  
3.00  
3.00  
100.00  
//543
  G14I64 ระดับความสำเร็จในการวางแผนกำลังคนระดับเขต (ทุกจังหวัด ระดับ 3 ขึ้นไป)
100.00  
25.00  
25.00  
100.00  
//543
  G14I65 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากรด้านบริหารและบริการระดับเขต (ทุกจังหวัด ระดับ 3 ขึ้นไป)
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
การเงินการคลัง
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv
  G6I33 ประสิทธิภาพการบริหารการเงินสามารถควบคุมให้หน่วยบริการในพื้นที่มีปัญหาการเงินระดับ7 (ไม่เกินร้อยละ 10)
100.00  
26.00  
6.00  
23.07  
22/12/2558
  G6I34 หน่วยบริการในพื้นที่มีต้นทุนต่อหน่วยไม่เกินเกณฑ์เฉลี่ยกลุ่มระดับบริการเดียวกัน (ไม่เกินร้อยละ 20)
100.00  
26.00  
5.00  
19.23  
22/12/2558
  G6I36 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ในปีงบประมาณ 2558 ของทุกจังหวัดเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 97)
100.00  
229,462,542.00  
128,012,064.39  
55.79  
04/09/2558
ยาและเวชภัณฑ์ / พัสดุ
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv
  G6I35.1 ลดต้นทุนฯ ลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2557
100.00  
1,800,264,660.41  
2,047,149,321.62  
13.71  
22/12/2558
  G6I35.2 เพิ่มมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ทั้งหมด
100.00  
2,047,149,321.62  
280,153,195.24  
13.69  
16/03/2558
เพิ่มเติม
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv
  5. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (เพิ่มเติม) (ไม่เกินร้อยละ 5)
100.00  
75,291.00  
2,021.00  
2.68  
20/11/2558
  6. ความชุกผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15 - 19 ปี (เพิ่มเติม) (ไม่เกินร้อยละ 13)
0.00  
127,547.00  
19,387.00  
15.20  
26/12/2559
  9. ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (เพิ่มเติม) (ร้อยละ 30)
100.00  
96.00  
0.00  
0.00  
13/02/2558
  12. ร้อยละของอำเภอสามารถควบคุมโรคติดต่อสำคัญของพื้นที่ได้ (เพิ่มเติม) (ร้อยละ 50)
100.00  
10.00  
10.00  
100.00  
18/05/2558
  21. ค่าดัชนีวัดภาพลักษณ์คอรัปชั่นของประเทศไทย (CPI)มีระดับดีขึ้น (เพิ่มเติม) (ร้อยละ 50)
0.00  
0.00  
0.00  
0.00